dinsdag 21 februari 2012

De Geletterde KipOnze bloggende kip schrijft een nieuw bericht.
En ze kakkelt beter dan die intellectuele hoeren van de media.

Vastenavond - Mardi Grass 2012
HLN: Pracht en Praal van Carnaval Rio in Sexy Beelden

De Lege Toga

Enige motschade, die eigenlijk niet te noemen is.Gegevens VDAB November 2011


Nochtans is de inactiviteitsgraad onder juristen laag.

To Anacreon in Heaven


To Anacreon in Heaven is actually a drinking song from an old British Studentscodex.
Other Versions:
See also (in dutch):
These are the lyrics of this song:

To Anacreon in Heaven, where he sat in full glee,
A few Sons of Harmony sent a petition;
That he their Inspirer and Patron wou'd be;
When this answer arrived from the Jolly Old Grecian;
"Voice, Fiddle, and Flute,
No longer be mute,
I'll lend you my name and inspire you to boot,
And besides I'll instruct you like me, to intwine,
The Myrtle of Venus with Bacchus's Vine!"

zondag 19 februari 2012

The Star Spangled BannerThe Pledge of Allegiance


"I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all." 
Footage BBC: Seven Ages of Rock - Birth of Rock - Jimi Hendrix

Nowadays I hear the sound of Lehman Brothers and other Wall Street Companies crashing down in the guitar play of Jimi hendrix!

zondag 12 februari 2012

De Triomf van het Creationisme

The Expulsion from the Garden - Doré Bible Gallery Vol.1En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
Gen 3:17-19

Nog steeds kijk ik met verstomming en verbazing naar de nieuw aangetreden generatie politici met hun fanatieke vernieuwingswoede, die met een cartesiaans rationalisme de dwingende noodzakelijkheid van tal van drastische, ingrijpende en draconische maatregelen en "vernieuwingen" meent te rechtvaardigen inzake volkshygiene, pensioenhervormingen en arbeidsmarktbeleid.

Zelf zie ik in die pensioenhervorming die eruit bestaat dat mensen langer moeten gaan werken en in dat arbeidsmarktbeleid dat erin bestaat dat werkloosheid niet langer te honoreren is, geen vooruitgang, want het druist in tegen de economische inzichten, die ik midden de jaren zeventig, begin jaren tachtig opdeed, toen, tijdens mijn adolescentie, mijn politiek geweten vorm kreeg.

Waar hebben die mensen hun economische opleiding genoten meen ik dan smalend te moeten denken. Hebben ze dan nooit gehoord van Les 40.000 Heures van de fransman Jean Fourastié. Tijdens de  werkzaamheden aan mijn mediacatalogus "De Belezen Kater" heb ik de afgelopen tijd wel meer reminiscenties gehad aan het concept van de "Homo Ludens" waarmee ik destijds vertrouwd geraakte. Zo ervaarde ik er bvb. één tijdens de uitwerking van mijn overzicht van nederlandstalige encylopedieën, toen ik de Grote Spectrum Encyclopedie besprak. Vernieuwend in het redactionele opzet van deze encyclopedie was zo o.a. de uitgebreide aandacht en zorg die het besteedde aan de lemma's onder de  rubriek "Sport en Spel". Zo herinner ik me verder nog een Aula-pocket met de titel "Sociologie van de Vrije Tijd", dat mij inmiddels verloren gegaan is, maar blijkbaar toch nog als academische discipline aan de universiteit wordt onderwezen.

Natuurlijk is er als een uitvloeisel van deze inzichten een vrijetijdsindustrie gegroeid met takken als massamedia en -cultuur, toerisme, sportspektakels en amateursportbeoefening, computergaming edm. waarmee winsten  kunnen worden gegenereerd, maar de keerzijde van deze medaille te weten de arbeidsduurvermindering teneinde vrije tijd te kunnen maken wordt door deze politici en economen blijkbaar graag over het hoofd gezien, want men moet steeds naar de ogen van zijn broodheer kijken. Nochtans wordt de zgn. groep van senioren door deze industrieën marketingtechnisch als een doelgroep gezien. Niet echter zo voor de politici met hun fanatieke aanbidding van de heilige versterving en voor wie het credo luidt; "werken tot je dement wordt en dan direkt het rusthuis in", m.a.w de zowat achterlijke creationistische tendens waarop ik alludeerde in de aanhef van dit blogbericht.

"Ja maar Eric, diene Jean Fourastié waarover je het hebt, was dat eigenlijk geen economische denker van de linkervleugel, terwijl we thans toch met rechtse politieke tendenzen van doen hebben in de samenleving", hoor ik u al kritisch opperen. Wel dan moet ik u toch tegenspreken en weerleggen dat er volgens mijn inzichten als evolutionist hier sprake is van een historische tendens die al enkele eeuwen geleden werd ingeslagen en die er opgericht is de mens te bevrijden van de arbeid. Daartoe hebben zich in de loop van de geschiedenis opeenvolgende golven voorgedaan van mechanisering, industrialisering, automatisering en thans informatisering en het blijft mijn oprechte overtuiging dat indien er een Paradijs te herwinnen is, dat het langs deze Weg zal gebeuren.

Whitney (48) haalde pensioenleeftijd niet!Gestorven op haar werkvloer, zeg maar,
tot groot jolijt en profijt van ons allen.

Have a Spliff in Heaven, Girl!

XSPF


zondag 5 februari 2012

The Dictatorship of the EU


A Sixpack in Belgium and Flanders


See also: From Dictatorship to Democracy
Will there be an European Spring this Year?

 Buitensporig Politiegeweld GriekenlandGriekse regering poogt de opgelegde besparingsmaatregelen van de Europese Unie ondemocratisch en met geweld op te dringen aan een reeds uitgehongerde bevolking!


Griekse demonstranten verbranden de Duitse Nazi-vlag.Sneeuwvalzie ook:
Besneeuwde Straat
Januari 2010


De afgelopen week hadden we te kampen met zware vrieskoude, hetgeen leidde tot de derde zgn. opvangcrisis in België. U weet wel, alle landlopers, bedelaars en zwervers uit die andere lidstaten van de EU, die naar de lage landen afgezakt komen omdat de sociale voorzieningen er zoveel beter zijn dan in pakweg Polen of Roemenië.

Bovendien kwam er onverwacht nog een groot pak sneeuw uitgevallen. Dit leidde dan weer tot een verkeersinfarct op onze steeds meer dichtslibbende wegen. Telewerken lijkt niet door te breken als oplossing voor deze problematiek. Immers zijn het dan geen loonslaven meer die onder de leiding en controle van de werkgever staan.