zondag 12 februari 2012

De Triomf van het Creationisme

The Expulsion from the Garden - Doré Bible Gallery Vol.1En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
Gen 3:17-19

Nog steeds kijk ik met verstomming en verbazing naar de nieuw aangetreden generatie politici met hun fanatieke vernieuwingswoede, die met een cartesiaans rationalisme de dwingende noodzakelijkheid van tal van drastische, ingrijpende en draconische maatregelen en "vernieuwingen" meent te rechtvaardigen inzake volkshygiene, pensioenhervormingen en arbeidsmarktbeleid.

Zelf zie ik in die pensioenhervorming die eruit bestaat dat mensen langer moeten gaan werken en in dat arbeidsmarktbeleid dat erin bestaat dat werkloosheid niet langer te honoreren is, geen vooruitgang, want het druist in tegen de economische inzichten, die ik midden de jaren zeventig, begin jaren tachtig opdeed, toen, tijdens mijn adolescentie, mijn politiek geweten vorm kreeg.

Waar hebben die mensen hun economische opleiding genoten meen ik dan smalend te moeten denken. Hebben ze dan nooit gehoord van Les 40.000 Heures van de fransman Jean Fourastié. Tijdens de  werkzaamheden aan mijn mediacatalogus "De Belezen Kater" heb ik de afgelopen tijd wel meer reminiscenties gehad aan het concept van de "Homo Ludens" waarmee ik destijds vertrouwd geraakte. Zo ervaarde ik er bvb. één tijdens de uitwerking van mijn overzicht van nederlandstalige encylopedieën, toen ik de Grote Spectrum Encyclopedie besprak. Vernieuwend in het redactionele opzet van deze encyclopedie was zo o.a. de uitgebreide aandacht en zorg die het besteedde aan de lemma's onder de  rubriek "Sport en Spel". Zo herinner ik me verder nog een Aula-pocket met de titel "Sociologie van de Vrije Tijd", dat mij inmiddels verloren gegaan is, maar blijkbaar toch nog als academische discipline aan de universiteit wordt onderwezen.

Natuurlijk is er als een uitvloeisel van deze inzichten een vrijetijdsindustrie gegroeid met takken als massamedia en -cultuur, toerisme, sportspektakels en amateursportbeoefening, computergaming edm. waarmee winsten  kunnen worden gegenereerd, maar de keerzijde van deze medaille te weten de arbeidsduurvermindering teneinde vrije tijd te kunnen maken wordt door deze politici en economen blijkbaar graag over het hoofd gezien, want men moet steeds naar de ogen van zijn broodheer kijken. Nochtans wordt de zgn. groep van senioren door deze industrieën marketingtechnisch als een doelgroep gezien. Niet echter zo voor de politici met hun fanatieke aanbidding van de heilige versterving en voor wie het credo luidt; "werken tot je dement wordt en dan direkt het rusthuis in", m.a.w de zowat achterlijke creationistische tendens waarop ik alludeerde in de aanhef van dit blogbericht.

"Ja maar Eric, diene Jean Fourastié waarover je het hebt, was dat eigenlijk geen economische denker van de linkervleugel, terwijl we thans toch met rechtse politieke tendenzen van doen hebben in de samenleving", hoor ik u al kritisch opperen. Wel dan moet ik u toch tegenspreken en weerleggen dat er volgens mijn inzichten als evolutionist hier sprake is van een historische tendens die al enkele eeuwen geleden werd ingeslagen en die er opgericht is de mens te bevrijden van de arbeid. Daartoe hebben zich in de loop van de geschiedenis opeenvolgende golven voorgedaan van mechanisering, industrialisering, automatisering en thans informatisering en het blijft mijn oprechte overtuiging dat indien er een Paradijs te herwinnen is, dat het langs deze Weg zal gebeuren.

Geen opmerkingen: