vrijdag 6 januari 2012

De kaart voor 2012

In de astrologische blogosfeer werd al druk gespeculeerd over wat 2012 zal brengen. Een blogger meent zo voorzeggingen te kunnen doen aan de hand van een horoscoop voor 1 januari 2012. Op 1 januari kan men zo de  epacta bepalen door de ouderdom van de maan in haar cyclus vast te stellen. Nochtans is dit niet de canonieke astrologische methode die uitgaat van de horoscoop voor de winterzonnewende of -solstice. Hierbij geef ik dan ook de hemelkaarten voor de wintersolstice en voor de eerste lunatie erna.

Wintersolstice, 22/12/2011, 7u30, Hasselt, België 
Het eerste wat me in deze figuur opviel was dat de oppositie van Jupiter en Saturnus, dewelke sedert maart vorig jaar definitief uitgaand was, door de verschillende retrograde bewegingen van Jupiter en Saturnus in het afgelopen jaar, thans nog steeds in een werkzame orb is. Daarbij valt het op dat nagenoeg alle planeten, met uitzondering van Mars zich ten Oosten van deze oppositie bevinden. Jupiter staat conjunct Lilith.

De ingres en het verdere verloop van Pluto in Steenbok werd reeds eerder geduid als de afbraak van de internationale instellingen en het terugkeren naar eigen ethnische, nationale waarden.  Saturnus nadert het teken Schorpioen. Binnen afzienbare tijd zal hij een sextiel vormen met Pluto.

Elizabeth Hathway merkte in haar blog het vierkant aan tussen Uranus en Pluto. Geboren in 1962 heb ik dit planetenkoppel conjunct staan in mijn radix en ik sloeg de betekenis van dit aspect verder na in Mellie Uyldert, De Aspekten en in E.T.'s, Astrologie, wetenschap van de 21ste eeuw, p. 210-211. Daarbij merk ik op dat Mars als dispositor van Uranus in het najaar verhoogd zal zijn als hij het teken Schorpioen binnentreedt. Tevens zullen Mars en Saturnus binnen afzienbare tijd in het teken Schorpioen een conjunctie vormen.

De hiernavolgende huisbetekenissen werden ontleend aan het Handboek der Praktische Astrologie;

Heer I in IV (Jupiter):
Het vierde huis houdt verband met de huiselijke haard, erfelijkheid, onroerend bezit, het geboorteland of het vaderland. De „aanwezigheid" van den heer van den ascendant veroorzaakt dus de_wensch naar onroerend bezit, voorliefde voor huiselijk en voor gezinsleven, verlangen om naar het ouderlijk huis of de geboorteplaats_terug te keeren. Hier wordt de karaktervorming in handen van de ouders gelegd. Deze gevoelens en neigingen zullen geen weerstand ondervinden indien er door den heer geen slechte aspecten gemaakt worden: het eigen huis zal echter altijd een zeer belangrijke plaats blijven innemen. Er is ook verlangen, om in het vaderland te sterven en om in hetzelfde graf te worden bijgezet, waar de familie rust.

Heer IV in IX (Mars):
Het vierde huis houdt verband met al wat traditie is; het negende met philosophie, godsdienst of, in het algemeen gesproken, met het hoogere denken. Het eerste waarop de aandacht hier dus zou kunnen vallen, is de aanwezigheid van een van de ouders meegekregen goeden aanleg. Ook wijst deze stand op godvruchtige, vroome of bigotte ouders, al naar gelang dit door de betreffende planeten aangegeven wordt. Aangezien het negende huis ook met groote reizen verband houdt kan er hier sprake zijn van een woonplaats, die vér van de geboorteplaats verwijderd is en van de mogelijkheid, dat men in den vreemde of in de koloniën komt te overlijden. Onroerend bezit zal vér van de geboorteplaats af liggen en men zal door de gedachte beheerscht worden zich in een vér land te gaan vestigen. Het eigen gedachtenleven oefent hier in het bijzonder een gelukkigen of ongelukkigen invloed op de ouders of het gezin uit; omgekeerd is ouderlijke invloed niet vreemd aan de spheer, waarin het gedachtenleven zich beweegt of zal gaan bewegen: een spheer, die hun overigens aangenaam of onaangenaam zal kunnen aandoen. Dit zal door de hierop betrekking hebbende planeten uitgemaakt worden.

Heer VII in XII (Mercurius):
De verbinding van het zevende huis, waarvan wij nu de verschillende beteekenissen wel kennen, met het twaalfde huis: beproevingen, gevangenissen, vrijwillige of gedwongen afzonderingen, geheime vijanden, wilde dieren, waaronder wij kunnen noemen vervoermiddelen van anderen, kan dus echtscheiding of breuk veroorzaken en ook wijzen op een geheim huwelijk of een geheim partnerschap, op verdriet en lasten, door het huwelijk veroorzaakt en, indien Gemini aan de spits van het twaalfde huis staat, op ano-nyme brieven, die op de hier bedoelde aangelegenheden betrekking hebben. Verder nog op ernstige ziekte van den echtgenoot (e), op gevaarlijke vijanden, die hun complotten in het geheim smeden en die iemand ook naar het leven kunnen staan, op processen en gevangenneming; in het kort op een reeks beproeving-en, die afzondering ten gevolge hebben.

Heer X in II (Venus):
Waar het tiende huis op de maatschappelijke positie wijst en het tweede op verworven bezit, op winst en aanwinst van welke hoedanigheid ook, geeft de menging van beide o.a. het volgende te kennen: winstgevend beroep; invloed van geldelijke aangelegenheden op crediet en op welslagen; positie, die men te danken heeft aan eigen capaciteiten; begrip van de waarde van het geld en wat er met geld te bereiken valt; zich bij bemiddelde lieden trachten aan te sluiten, om zoodoende zelf ,,hooger op" te komen.

Deze huisheer betekenissen zijn weergegeven voor het divineren van een geboortehorosocoop, maar de weergegeven atmosfeer geldt ook voor de mundane astrologie. Zo zullen bvb. tgv. de Arabische lente zgn. Magreb-jongeren die hier geboren zijn zich geroepen voelen om terug te keren naar hun landen van herkomst om er mee te werken aan de opbouw en modernisering.

Eerste Lunatie, 24/12/2011, 20u06, Hasselt, België
(reeds twee dagen na de solstice, de maan is jong)Hasselt, Belgium Latitude: 50°55'00" N Longitude: 5°20'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours Elevation: 20 meters

Date of Easter Report for 2012

08/04/2012

Seasons Report for 2012

MEQ: 20/03/2012 6:11 Winter Length: 88,99 days
JSO: 21/06/2012 0:05 Spring Length: 92,75 days
SEQ: 22/09/2012 15:44 Summer Length: 93,65 days
DSO: 21/12/2012 12:10 Autumn Length: 89,85 days

Solar Eclipse Report for 2012

Solar eclipse on 21/05/2012
Sun rise: 4:41
Sun set: 20:31
Time of maximum eclipse: 0:53
Eclipse is annular
Eclipse is visible in the northern hemisphere


Solar eclipse on 13/11/2012
Sun rise: 7:52
Sun set: 16:54
Time of maximum eclipse: 23:12
Eclipse is total
Eclipse is visible in the southern hemisphereHasselt, Belgium Latitude: 50°55'00" N Longitude: 5°20'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours Elevation: 20 meters

Lunar Eclipse Report for 2012

Lunar eclipse on 04/06/2012
Moon rise: 20:59
Moon set: 4:21
Magnitude: 0,37
Partial phase begins: 11:01
Time of maximum eclipse: 12:04
Partial phase ends: 13:07


Naast de Epacta bekijken we ook de zgn. Saros-cyclus. M.a.w. stellen we vast wanneer er zons- en maansverduisteringen zullen plaatsgrijpen en welke gebeurtenissen we uit de aard en het karakter van haar positie in de zodiak en ten opzichte van andere planeten kunnen afleiden.


Een zonverduistering doet zich voor wanneer een nieuwe maan samenvalt op de as van de maansknopen, terwijl een maansverduistering zich voordoet wanneer de volle maan samenvalt met de maansknopen. De verduisteringen en de Saros-cyclus zijn onlosmakelijk verbonden aan de voortgang van de maansknopen in de zodiak. De Saros-cyclus of de omloop van de maansknopen bedraagt 18 jaar en 10 dagen of een 20° per jaar. We kunnen dus een graalbeker vaststellen in de zodiak door de gradenboog van 20°, die de maansknopen in een gegeven jaar doorlopen, daarop uit te zetten. Vervolgens kijken we na wanneer zon en maan door deze graalbeker lopen en eventueel in conjunctie of oppositie met elkaar staan.

Over de maansknopen schrijft Banzhaf in zijn Astrologisch ABC het volgende:
De Maan bevindt zich deels ten zuiden, deels ten noorden van de omloopbaan van de zon. Maansknopen noemt men de snijpunten van haar baan met die van de Zon. Komt de Maan uit het Zuiden, dan spreekt men van stijgende of Noordelijke Maansknoop of Drakekop; komt ze uit het Noorden, dan gaat het om  de dalende of Zuidelijke Maansknoop of Drakestaart. De beide punten staan altijd in oppositie.
...
De dalende Maansknoop symboliseert het verleden, oude patronen en gedragswijzen waarmee de ziel aan het leven is begonnen. De karmische astrologie spreekt hier van vorige levens. De stijgende Maansknoop vertelt daarentegen iets over de toekomst. Hij toont de richting die ingeslagen moet worden en symboliseert de taken die moeten worden volbracht. (op.cit. p. 30)


Afbeelding ontleend aan De Hermetische Tarot

Door dit andermaal bekijken en verdiepen van het onderdeel der eclipsen rijpte bij met het volgende verhelderende inzicht. De vergissing van Ptolemaeus was niet zozeer dat hij de aarde in het middelpunt van de kosmos stelde en veronderstelde dat de zon, maan en planeten rond de aarde draaien. Immers bij de huidige stand van het wetenschappelijk paradigma wordt aanvaard en in aanmerking genomen dat de waarnemer de waarneming kan beïnvloeden door het standpunt dat hij inneemt. Belangrijker is echter het feit dat Ptolemaeus aannam dat de planeten hun omlopen beschreven in perfect cirkelvormige banen, terwijl wij thans weten dat het ellipsvormige banen zijn.  De astrologische vaststelling dat de zon zich in bepaald teken van de dierenriem bevindt stemt dan overeen met de astronomische vaststelling van de afstand tussen de zon en de aarde, die in een ellipsvormige baan immer wisselt en varieert en waarbij afstand een parameter is van gravitatie zodanig dat op die manier de fluctuatie van de door de zon op de aarde uitgeoefende gravitatie wordt uitgedrukt. Hetzelfde kan natuurlijk gesteld worden voor de maan en de andere planeten.

Geen opmerkingen: